Mudo i Gymru, 2011

Y ganran o'r boblogaeth breswyl 25 oed a throsodd a fewnfudodd i Gymru yn ystod y flwyddyn flaenorol

Yn ôl i statiaith.com

Cliciwch ar ardal i ddangos manylion.

% o'r tu allan i Gymru

0 < 2.5
2.5 < 5
5 < 10
10 < 15.4
I'r data
Cyfrifir y ganran drwy rannu'r nifer a fewnfudodd o'r tu allan i Gymru gan gyfanswm y rhai a oedd yn byw yn yr un cyfeiriad flwyddyn yn ôl, y rhai a oedd yn byw rhywle arall flwyddyn ynghynt ond o fewn yr un ardal a chyfanswm y mewnlif.

Os cliciwch ar y map, cewch weld rhagor o fanylion. Dangosir canran y bobl nad oeddent yn gallu siarad Cymraeg o'r cyfanswm a fudodd i Gymru o'r tu allan (gan gyfyngu'r dadansoddiad i bobl 25 oed a throsodd o hyd) a chanran y bobl nad oeddent yn gallu siarad Cymraeg o gyfanswm y mewnlif i'r ardal, p'un ai o'r tu allan i Gymru ai peidio.

Cyfyngir y dadansoddiad i bobl 25 oed a throsodd er mwyn lleihau effaith prifysgolion ar y darlun. Hyd yn oed wedyn gwelir bod canrannau uchel wedi mewnfudo yn ardaloedd y prifysgolion.

Ward Aberdyfi yw'r ward lle gwelwyd y ganran uchaf yn mewnfudo o'r tu allan i Gymru (ac eithrio wardiau prifysgolion): daeth 10.7% (114) o boblogaeth 25 oed a throsodd 2011 o'r tu allan i Gymru yn ystod y flwyddyn. Nid oedd 86.8% o'r rheini'n gallu siarad Cymraeg. O'r cyfanswm o 161 a symudodd i'r ardal roedd 80.7% nad oeddent yn gallu siarad Cymraaeg.