Newyddiaduraeth data gyda R a RStudio

Hywel Jones @statiaith #haciaith2018
26 Ionawr 2018

Mae ymgynghoriad ar droed gan Lywodraeth Cymru a fydd yn golygu y bydd peth o'r data sy ar hyn o bryd yn cael ei gynnwys yn Fy Ysgol Leol yn diflannu. Dyna'r ysgogiad i edrych ar rywfaint o'r data hynny.

Y data dan sylw yw asesiadau athrawon ar lefel ysgol o gyrhaeddiad disgyblion mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3.

Cynigiaf mai enghraifft o newyddiaduraeth data yw hwn, gan fod dadansoddi data fel hwn yn darparu cynnwys i Statiaith

Mae'r cyflwyniad hwn yn dangos sut yr aethpwyd ati, gan ddefnyddio:

 • R
  a
 • RStudio

Yr ymgynghoriad: https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/rheoliadau-addysg-diwygiadaun-ymwneud-gwybodaeth-asesiadau-athrawon-cymru-2018

Fy Ysgol Leol: http://mylocalschool.wales.gov.uk

Beth yw R a RStudio?

Mae'r cyflwyniad hwn wedi ei greu'n gyfan gwbl drwy ddefnyddio R a RStudio.

R https://www.r-project.org/, https://cran.r-project.org/
RStudio https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Y camau

 1. Cyrchu'r data
 2. Saernïo'r data
 3. Llunio crynodebau - tablau a siartiau

Cyrchu'r data

Cyrchwyd y data ymlaen llaw. Dyna oedd y cam anodd. Darllen y data yna y mae'r cod canlynol.

# Llwytho'r pecynnau fydd yn cael eu defnyddio
library("tidyverse") # dewis o becynnau defnyddiol
library("stringr") # i newid testun
library("plotly")

ymateb <- read_delim(file = "C:/Users/user/Data/Ysgolion/fy_ysgol_leol/CymraegCA3/Data_CA3_Cymraeg_ysgolion_uwchradd_FyYsgolLeol_2018-01-21_.tsv", delim = "\t", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)

Saernïo'r data

Cyfyngu i ysgolion 'Cymraeg'

# A tibble: 5 x 2
          catIaith `nifer o ysgolion`
           <fctr>       <int>
1      Cyfrwng Cymraeg         17
2 Cyfrwng Saesneg yn bennaf         8
3 Ddwyieithog (Categori A)         18
4 Ddwyieithog (Categori B)         10
5 Ddwyieithog (Categori C)         4

Byrhau enwau'r ysgolion i hwyluso siartio

Dyma'r ysgolion uwchradd a aseswyd o leiaf rhai disgyblion mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 ac a oedd â disgyblion yn Ionawr 2017 - hynny yw, ysgolion oedd ar agor pryd hynny.

Dydy ysgolion canol ddim wedi eu cynnwys yn y gwaith hwn.

 [1] "Aberaeron"       "Aberteifi"       
 [3] "Ardudwy"        "Bodedern"       
 [5] "Botwnnog"        "Brecon"        
 [7] "Bro Dinefwr"      "Bro Edern"       
 [9] "Bro Gwaun"       "Bro Myrddin"      
[11] "Bryn Tawe"       "Brynhyfryd"      
[13] "Brynrefail"       "Builth Wells"     
[15] "Caereinion"       "Caergybi"       
[17] "Cwm Rhondda"      "Cwm Rhymni"      
[19] "David Hughes"      "Dinas Bran"      
[21] "Dyffryn Aman"      "Dyffryn Conwy"     
[23] "Dyffryn Nantlle"    "Dyffryn Ogwen Bethesda"
[25] "Dyffryn Teifi"     "Eifionydd"       
[27] "Emlyn"         "Friars"        
[29] "Garth Olwg"       "Glan Clwyd"      
[31] "Glan Y Mor"       "Glantaf"        
[33] "Gwynllyw"        "Gwyr"         
[35] "Llangefni"       "Llangynwyd"      
[37] "Llanfyllin"       "Llanidloes"      
[39] "Maes Garmon"      "Maes y Gwendraeth"   
[41] "Morgan Llwyd"      "Penweddig"       
[43] "Plasmawr"        "Queen Elizabeth"    
[45] "Rhydywaun"       "Syr Hugh Owen"     
[47] "Syr Thomas Jones"    "Treorchy"       
[49] "Tryfan"         "Tywyn"         
[51] "Y Berwyn"        "Y Creuddyn"      
[53] "Y Gader"        "Y Moelwyn"       
[55] "y Preseli"       "Y Strade"       
[57] "Ystalyfera"      

Crynhoi

enwAALl Cyfrwng Cymraeg Cyfrwng Saesneg yn bennaf Ddwyieithog (Categori A) Ddwyieithog (Categori B) Ddwyieithog (Categori C)
Abertawe 2 NA NA NA NA
Caerdydd 3 NA NA NA NA
Caerffili 1 NA NA NA NA
Castell-nedd Port Talbot 1 NA NA NA NA
Ceredigion NA NA 2 NA 2
Conwy 1 NA NA 1 NA
Gwynedd NA 1 13 NA NA
Pen-y-bont ar Ogwr 1 NA NA NA NA
Powys NA 2 NA 1 2
Rhondda Cynon Taf 3 1 NA NA NA
Sir Benfro NA 1 1 NA NA
Sir Ddinbych 1 NA NA 2 NA
Sir Gaerfyrddin 1 2 2 2 NA
Sir y Fflint 1 NA NA NA NA
Torfaen 1 NA NA NA NA
Wrecsam 1 NA NA NA NA
Ynys Môn NA 1 NA 4 NA

Mae https://plot.ly/ yn cael ei ddefnyddio i lunio siart rhyngweithiol. .

Crynodeb yn ôl categori iaith

Mae'n anodd gweld unrhyw batrwm o'r siart. Dyma grynodeb.

catIaith 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cyfrwng Cymraeg 80.0 82.0 85.9 88.5 91.3 93.0 93.9
Cyfrwng Saesneg yn bennaf 81.4 88.5 88.4 96.9 87.7 85.2 92.3
Ddwyieithog (Categori A) 83.4 86.5 90.4 91.6 93.3 92.9 95.1
Ddwyieithog (Categori B) 81.4 83.9 87.2 89.3 91.0 90.7 92.6
Ddwyieithog (Categori C) 87.3 86.9 92.9 93.2 94.8 91.3 98.1

plot of chunk unnamed-chunk-6

Maint y sampl

Mae'n bosibl fod newidiadau trawiadol yn digwydd oherwydd bod ychydig o ysgolion yn unig yn cyfrannu data i'r categori.

catIaith 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cyfrwng Cymraeg 16 16 16 16 17 17 17
Cyfrwng Saesneg yn bennaf 8 8 8 8 8 8 8
Ddwyieithog (Categori A) 18 18 18 18 18 18 17
Ddwyieithog (Categori B) 10 10 10 10 10 10 10
Ddwyieithog (Categori C) 4 4 4 4 4 4 4

plot of chunk unnamed-chunk-8