Asesiadau’r cwricwlwm cenedlaethol

Y ganran o ddisgyblion a aseswyd mewn Cymraeg

Mae’r siart isod yn diweddaru siart a gynhwyswyd yn y ‘Darlun ystadegol o sefyllfa’r Gymraeg (pdf)‘ a gyhoeddwyd yn 2012. Yn ogystal â dangos y ganran a aseswyd mewn Cymraeg ym mhob cyfnod allweddol, mae hefyd yn dangos y targedau perthnasol a gynhwyswyd yn Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru (pdf).

Gwelir bod y Llywodraeth wedi methu â chyrraedd ei thargedau am 2015. Am blant 7 oed y targed oedd y byddai 25% yn cael eu hasesu mewn Cymraeg yn 2015: 22.2% oedd y ganran a gafwyd, canran is nag a gafwyd yn 2014 a 2013. Am blant Blwyddyn 9 (14 oed) 19% oedd y targed: 17.8% a gafwyd.

% y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg, yn ôl Cyfnod Allweddol, 1999 at 2016

% y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg, yn ôl Cyfnod Allweddol, 1999 at 2016

Gostyngodd y ganran o ddisgyblion a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 yn 2016 o’i chymharu â 2015 mewn 11 o’r 22 awdurdod lleol. Gwelwyd gostyngiad am y drydedd flwyddyn yn olynol yn Sir Ddinbych a Blaenau Gwent. (Ffynhonnell: Tabl ar wefan StatsCymru).

% a aseswyd mewn Cymraeg: asesiadau cyfnodau allweddol 1/Sylfaen, 2 a 3, yn ôl AALl, 1999-2016

% a aseswyd mewn Cymraeg: asesiadau cyfnodau allweddol 1/Sylfaen, 2 a 3, yn ôl AALl, 1999-2016