Asesiadau Cyfnod Allweddol 3

Aseswyd 6,068 o ddisgyblion mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 (Blwyddyn 9, yn 14 oed yn fras) yn 2019,  sef 18.5% o’r holl ddisgybion (mewn ysgolion a gynhelir) a aseswyd, cynnydd o 2 bwynt canran ers 2018.

Cynyddodd y ganran a aseswyd mewn 8 awdurdod a gostyngodd mewn 9, heb gyfrif Torfaen. Dychwelodd Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, Casnewydd, ganlyniadau CA3 am y tro cyntaf yn 2018 a dyna eglurhad dros ostyngiad ymddangosiadol Torfaen, gan yr arferai disgyblion o Gasnewydd fynychu Ysgol Gyfun Gwynllyw yn Nhorfaen.

Yn Ynys Môn y cafwyd y cynnydd mwyaf, o 69.9% i 72.5%, 2.6 pwynt canran. Ac eithrio Torfaen (gweler uchod), cafwyd y gostyngiad mwyaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr, o 6.8% i 6.2%, -0.6 pwynt canran.

Mae’r siart canlynol yn dangos y canrannau a aseswyd mewn Cymraeg, yn ôl lleoliad yr ysgol. Ni ddangosir dim ym Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Sir Fynwy gan nad oes ysgolion sy’n dysgu Cymraeg iaith gyntaf ynddynt. Mae disgyblion y siroedd hynny’n teithio i ysgolion mewn awdurdodau cyfagos. Mae agor ysgol newydd mewn un awdurdod yn gallu effeithio ar y ganran a ddangosir mewn awdurdod cyfagos, e.e. effeithiodd agor Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ganrannau Caerdydd, ac yn 2019,  agor Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, Casnewydd ar ganran Torfaen.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2019

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2019

Mae graddfa wahanol yn cael ei defnyddio ar yr echelin-y ar y chwith yn y siart blaenorol. Yn y siart canlynol, defnyddir yr un raddfa ar gyfer pob ardal.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2019

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2019

Dyma’r un data eto ond mewn siart rhyngweithiol:

Mae’r siart canlynol yn dangos y niferoedd a aseswyd yn hytrach na’r canrannau.

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2019

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2019

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru a Chais Rhyddid Gwybodaeth.

Defnyddiwyd data agored o dan Drwydded Llywodraeth Agored i gynhyrchu’r siartiau ar y tudalen hwn.