Iaith disgyblion

Mae’r ddau siart isod yn diweddaru siartiau a a gynhwyswyd yn ‘Darlun ystadegol o sefyllfa’r Gymraeg (pdf)‘ a gyhoeddwyd yn 2012.

Yn 2012/13 cyflwynwyd math newydd o ysgol i Gymru, sef ysgol ganol, sy’n cynnwys plant oed cynradd ac uwchradd. Mae’r siartiau isod wedi eu seilio ar ddata ysgolion cynradd yn unig, er bod 970 o blant 5 i 10 oed (oed cynradd arferol) yn yr ysgolion canol hefyd yn Ionawr 2015.

Yn 2014/15 roedd 7.7% (15,501) o blant 5 oed a throsodd yr ysgolion cynradd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ei siarad gartref, i lawr o’r 7.8% a gafwyd yn y tair blynedd blaenorol. Yn yr ysgolion canol roedd 158 arall o blant 5 i 10 oed oedd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ei siarad gartref, 16.3% o’r plant o’r oed hwnnw yn yr ysgolion canol yn Ionawr 2015.

% y disgyblion cynradd yn ôl iaith/cefndir 1986/87 - 2014/15

% y disgyblion cynradd yn ôl iaith/cefndir 1986/87 – 2014/15

Roedd 29,766 (14.8 y cant) o’r plant cynradd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn Ionawr 2015 ond dim ond 15,501 ohonynt oedd yn siarad Cymraeg gartref.

Niferoedd y disgyblion cynradd yn ôl iaith/cefndir, 1986/87 - 2014/15

Niferoedd y disgyblion cynradd yn ôl iaith/cefndir, 1986/87 – 2014/15

Ffynhonnell: Cais Rhyddid Gwybodaeth Ed355Cais Rhyddid Gwybodaeth ATISN9767

Mae data a roddwyd mewn ateb i gais Rhyddid Gwybodaeth i Lywodraeth Cymru’n dangos nad oedd 53% o ddisgyblion ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg (Ionawr 2013) yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl, ym marn eu rhieni.  7.7% oedd y ganran gyfatebol ar gyfer ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. Mae’r siartiau hyn yn dangos rhagor o fanylion.