Archifau Categori: Barn

Treialon tai haf

Llythyr agored i gylchgrawn Barn

Annwyl Olygyddion,

Eglurodd Simon Brooks (Barn, Awst 2021) pam ei fod yn argymell (yn ei adroddiad diweddar i Lywodraeth Cymru Ail gartrefi: Datblygu polisïau newydd yng Nghymru)  y dylai Llywodraeth Cymru gynnal treial cyn cyflwyno, mewn cyfraith gynllunio, dosbarth defnydd newydd ar gyfer ail gartrefi. Ysgrifennodd i Barn fel y ceid trafodaeth iach ar y fater. Gobeithiaf innau y bydd fy sylwadau’n ysgogi meddwl dyfnach eto ar y pwnc.

Yn gyntaf, rwy’n teimlo fod yn rhaid gosod nod clir i’r treial a phenderfynu ar feini prawf penodol, mesuradwy, cyn cychwyn. Hynny yw, mae eisiau ymhelaethu ar awgrym yr adroddiad y ‘Dylid monitro’r treial o ran mynediad pobl leol i’r farchnad dai, newidiadau o ran nifer yr ail gartrefi …, yr effaith ar y Gymraeg yn lleol, a’r effaith o ran prisiau tai.’ Rhaid penderfynu ar union ystyr ‘mynediad pobl leol i’r farchnad dai’ (a’r elfennau eraill). Sut y cânt eu mesur?, ac yn blaen. Mae’n debyg y cymerai cyfnod go maith i weld effaith newid polisi. Rhaid penderfynu ymlaen llaw hefyd felly am ba hyd y pery’r treial.

Elfen arall a awgrymir am y treial yw y ‘Gellid ei gynnal mewn cymuned neu glwstwr o gymunedau yr effeithir yn ddwys arnynt gan ail gartrefi…’ a monitro’r canlyniadau ‘…yn y gymdogaeth mewn cyferbyniad ag ardaloedd eraill lle na weithredir yr arbrawf’. Wedyn ceir: ‘Gwynedd fyddai’r lle priodol i gynnal treial fwy na thebyg. Mae’n siŵr hefyd mai’r lleoliad gorau yng Ngwynedd fyddai cymuned, neu glwstwr o gymunedau, arfordirol lle mae ffactorau megis pryder am y Gymraeg, prisiau tai uchel, dwysedd o ran ail gartrefi.’

Yn ail felly, rhaid penderfynu ar yr ardaloedd lle gweithredir y polisi, a phenderfynu ymlaen llaw ar yr ardaloedd y gwneir y cyferbyniad ag hwy, hynny yw, ardaloedd lle na chaiff y polisi newydd ei weithredu ond sy’n debyg o ran ffactorau eraill. Er enghraifft, pe bai’r polisi newydd yn cael ei dreialu yn Nefyn ond ddim, e.e., ym Mhistyll, hwyrach y gallai cymharu sefyllfa Nefyn â sefyllfa Pistyll wedyn fod yn deg. Sylwer na fydd dim modd treialu’r polisi newydd ymhob ardal lle gallai fod yn fanteisiol neu fydd dim modd gwneud cymhariaeth deg. Dylid dewis ardaloedd y treial, a’r ardaloedd a ddefnyddir yn y gymhariaeth, gan ddefnyddio’r data sydd ar gael amdanynt i geisio sicrhau eu bod yn ardaloedd tebyg ar y cychwyn. Cam ystadegol yw hwn, nid un i’w gymryd yn ôl ystyriaethau gwleidyddol.

Yng ngeiriau’r adroddiad eto gallai newid y gyfraith gynllunio arwain at ‘anfantais bosib hefyd, sef y gallai tai annedd presennol golli tipyn lew o’u gwerth tra byddai ail gartrefi presennol yn codi yn eu gwerth’ a ‘Pobl leol at ei gilydd fyddai perchnogion eiddo yn y farchnad gyntaf…’. A gawn gyfraniad deallus gan y pleidiau gwleidyddol a’r mudiadau iaith ynglŷn â hynny?

I rai sydd am ystyried y syniad o dreialu ymhellach, argymhellwn ddarllen Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomised Controlled Trials 

Ymgynghoriad y Llywodraeth “Cenhadaeth ein Cenedl: Cwricwlwm Gweddnewidiol”

Dydw i ddim am gynnig sylwadau manwl ar yr ymgynghoriad yma: https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl-cwricwlwm-gweddnewidiol. O safbwynt cynhyrchu ystadegau ystyrlon yn y dyfodol am dwf addysg Gymraeg, mae braidd yn debyg i Brexit. Os ydych yn mynnu bwrw ymlaen â’r cynllun gwallgof, y ffordd orau yw cychwyn o’r newydd eto.

Os derbynnir y cynigion presennol, anodd gweld sut y ceir eto darlun cyson ar draws Cymru o faint o blant sy’n cael addysg Gymraeg. Fydd dim modd cynhyrchu’r math o ddadansoddiadau sydd wedi eu cyflwyno ar Statiaith, e.e. Asesiadau’r cwricwlwm cenedlaethol. Ac anodd hefyd gweld sut y gellir categoreiddio ysgolion yn ôl cyfrwng iaith, heb fod y data yn cael ei gasglu mewn ffordd gyson.

Mae byd cyhoeddus Cymru ar hyn o bryd i’w weld yn trafod y nod o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 fel nod realistig. Dydy e ddim. Siawns y bydd cynigion presennol y Llywodraeth yn sicrhau na fydd gan neb fyth syniad o fath yn y byd ble byddwn ni ar y daith, i fyny neu i lawr, beth bynnag.

Datgelu data awdurdodau lleol am ‘dwf’ addysg Gymraeg

Eleni, am y tro cyntaf am bron ugain mlynedd, ni chyhoeddodd y Llywodraeth ddata fesul awdurdod lleol am y nifer o blant a aseswyd mewn Cymraeg gan athrawon fel rhan o drefniadau asesu’r cwricwlwm cenedlaethol. Bu’n rhaid gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth i’w ddatgelu fel a ofnwyd pan gyhoeddodd y Llywodraeth ei hymateb i ymgynghoriad yn gynharach yn y flwyddyn. Mae’r cefndir i’w weld yma.

Cyhoeddwyd y data cenedlaethol ar 8 Awst. Mae’r siart canlynol yn dangos y canlyniadau hynny.

% y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg, yn ôl Cyfnod Allweddol, 1999 at 2018

% y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg, yn ôl Cyfnod Allweddol, 1999 at 2018

Tynnwyd sylw eisoes mewn man arall ar y wefan hon at ganlyniadau 2018 y Cyfnod Sylfaen (ar blant 7 oed yn fras):  mewn sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu – Cymraeg. Nawr, cawn weld y sefyllfa ar leol awdurdodau lleol. Gwaethygodd y sefyllfa yn y mwyafrif o awdurdodau: gostyngodd y ganran ers 2017 mewn 13 awdurdod allan o’r 22 sydd gennym: https://statiaith.com/blog/addysg/ysgolion/asesiadaur-cwricwlwm-cenedlaethol/asesiadaur-cyfnod-sylfaen/ 

Ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, cynyddodd y ganran a aseswyd mewn Cymraeg mewn 11 awdurdod ond gostyngodd yn yr 11 awdurdod arall: https://statiaith.com/blog/addysg/ysgolion/asesiadaur-cwricwlwm-cenedlaethol/asesiadau-cyfnod-allweddol-2/ 

Ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, bu cynnydd mewn 10 awdurdod a gostyngiad mewn 8 (mae pedwar awdurdod lle nad oes unrhyw ddarpariaeth o fewn yr awdurdod): https://statiaith.com/blog/addysg/ysgolion/asesiadaur-cwricwlwm-cenedlaethol/asesiadau-cyfnod-allweddol-3/ 

Mae peidio â chyhoeddi’r data’n rheolaidd yn gam mawr yn ôl. Rhaid i’r data hyn gael eu cyhoeddi a chael sylw, i bawb gael deall sefyllfa’r Gymraeg mewn addysg – a’r tueddiadau.

Ceisio cael gafael ar Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae’r Llywodraeth yn dweud yn aml bod data am y Gymraeg i’w weld yng nghynlluniaiu strategol y Gymraeg mewn addysg. Gweler er enghraifft eu hymateb i’r ymgynghoriad a drafodwyd gan Statiaith o’r blaen: https://statiaith.com/blog/barn/ymatebion-i-ymgynghoriad-y-llywodraeth/ Ond a geisioch gael gafael ar y cynlluniau hynny? Gofynnais i’r Llywodraeth ddarparu copi o’r rhai a gymeradwywyd ganddynt a dyma’r ateb anfoddhaol a gefais: https://www.whatdotheyknow.com/request/cynlluniau_strategol_y_gymraeg_m#incoming-1162732

Pam ydw i’n ystyried yr ateb yn anfoddhaol? Yn amlwg, ni roddwyd y wybodaeth a geisiais ond mae hefyd yn amlwg fod gan y Llywodraeth yr hyn y bûm yn ei geisio. Yn hytrach nag ei wneud yn hwylus i neb weld y cynlluniau, maent yn ei wneud yn anodd. Cymerodd gryn amser i gyrchu’r cynlluniau canlynol o wefannau’r awdurdodau ond ni allaf fod yn sicr mai dyma’r fersiynau a gymeradwywyd. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dweud mai drafftiau ydynt. Os cofiaf yn iawn nid oes yr un yn dweud i’r drafft gael ei gymeradwyo gan y Llywodraeth. A ni chofiaf chwaith gweld dim ar yr un o’r gwefannau yr ymwelais â nhw a oedd yn sôn o gwbl bod y cynllun wedi ei gymeradwyo.

Byddaf yn gofyn i’r Llywodraeth ail-ystyried ac i sicrhau y cyhoeddir pob cynllun a gymeradwyir ar ei gwefan ei hun yn y dyfodol.

DIWEDDARIAD 31 Gorffennaf 2018

Fe lwyddodd y cais Rhyddid Gwybodaeth ar apêl. Dyma ddolen at y 15 cynllun a ddarparodd y Llywodraeth: https://www.whatdotheyknow.com/request/cynlluniau_strategol_y_gymraeg_m#incoming-1196832

Ynys Môn

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Caerffili

Sir Gaerfyrddin

Ceredigion

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Gwynedd

SIr Benfro

Powys

Rhondda Cynon Taf

Wrecsam

Caerdydd

Diweddariad arall: ar 15 Awst 2018 ymrwymodd y Gweinidog i gyhoeddi dolen at gynlluniau’r holl awdurdodau pan fyddant wedi eu cymeradwyo: http://www.assembly.wales/written%20questions%20documents/information%20further%20to%20written%20assembly%20question%2076888/180724-76888-w.pdf

Ymatebion i ymgynghoriad y Llywodraeth

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad a drafodwyd yn y blogiad blaenorol: https://statiaith.com/blog/barn/llywodraeth-cymru-am-gelu-data/ Yn eu hymateb i Gwestiwn 6 yr ymgynghoriad ar dudalennau 15-16 y maent yn egluro eu bwriad ynglŷn â data am y Gymraeg. Yn benodol dywedir:

“Byddwn yn parhau i gyhoeddi’r canlynol ar lefel genedlaethol ac ar gyfer
ysgolion ac awdurdodau lleol;
– data o’r Cyfrifiad Ysgolion ar addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a rhuglder yn y
Gymraeg
– canlyniadau arholiadau cyhoeddus ar gyfer Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith ar
lefel TGAU ac uwch
– nifer yr asesiadau athrawon ar gyfer Cymraeg fel pwnc

Hwyrach bod ymateb y cyhoedd wedi dwyn rhywfaint o ffrwyth felly ond nid yw cyhoeddi nifer yr asesiadau Cymraeg (iaith gyntaf) yn ddigonol. Rhaid cael gwybod cyfanswm nifer y plant sy’n cael eu hasesu er mwyn cyfrifo’r canrannau sy’n dangos a oes cynnydd neu grebachu. Mae’n aneglur a fydd y data yna’n cael ei gyhoeddi. Cawn weld ymhen y rhawg beth yn union a ddaw, ac a fydd angen gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth yn rheolaidd i gael hyd i’r data.

 

 

Llywodraeth Cymru am gelu data

Os gweithredir cynigion ymgynghoriad Llywodraeth Cymru sydd ar droed ar hyn o bryd, ni fydd y cyhoedd yn gallu gweld sut mae addysg cyfrwng Cymraeg yn tyfu (neu’n crebachu) fesul awdurdod lleol o hyn allan. Mae data am asesiadau athrawon y Cwricwlwm Cenedlaethol sydd wedi bod yn cael ei gyhoeddi ar wefan StatsCymru y Llywodraeth yn mynd i ddiflannu, h.y. ni fydd yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol.

Ym mharagraff 37 y ddogfen ymgynghori (pdf) dywedir y byddant yn “rhoi’r gorau i gyhoeddi data’n rhagweithiol ar gyfer awdurdodau lleol yn y datganiad ystadegol blynyddol ar berfformiad cenedlaethol a’r tablau StatsCymru cysylltiedig.”

Yn syml, cais i’w wneud yn anodd i’r cyhoedd gael gafael yn y data yw hwn, sy’n gyfan gwbl yn erbyn yr egwyddor o ddata agored – ac yn gwbl groes i gynllun data agored Llywodraeth Cymru (pdf) ei hun

Mae’r data am yr asesiadau mewn Cymraeg yn sail i ddau darged sy’n cael eu gosod yng nghynllun gweithredu 2017-21 strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg newydd y Llywodraeth (pdf).

Dangosydd 1 Cynllun Gweithredu 2017-21Dangosydd 2 Cynllun Gweithredu 2017-21

Heb ddata ar lefel awdurdod lleol ni fydd modd cadw llygad go iawn ar y cynnydd (ai peidio) at y targedau hyn. Bydd yn rhaid i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg gynnwys y manylion ar lefel awdurdod lleol neu byddant yn ddiystyr. Ond prin y gellir ystyried y rheini’n ffordd addas o gyhoeddi data. (A cheisiwch chi ddod o hyd i bob un ohonynt ar y we,)

Ymatebwch erbyn diwedd mis Ionawr i ddweud wrth y Llywodraeth fod y cynnig hwn yn hollol annerbyniol. Rhaid i’r holl ddata am y Gymraeg o leiaf – y niferoedd sy’n cael eu hasesu mewn Cymraeg, a chyfanswm yr holl blant sy’n cael eu hasesu fel y gellir cyfrifio canrannau – barhau i gael ei gyhoeddi yn rheolaidd heb i rywun orfod gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth.

Dyma ffurflen ymateb ar-lein y Llywodraeth:

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/node/11291/respond-online/cy

Rhannwch y neges ymhellach os gwelwch yn dda i sicrhau na fydd amheuaeth fod y cyhoedd yn gwrthwynebu’r cynnig hwn.


I chi weld defnydd y data, edrychwch ar y dadansoddiadau sydd wedi ei gyflwyno ar Statiaith sy’n dibynnu ar y data yma. Mae rhai ohonynt isod:

Asesiadau’r Cyfnod Sylfaen

Asesiadau Cyfnod Allweddol 2

Asesiadau Cyfnod Allweddol 3

http://statiaith.com/cymraeg/ysgolion/dilyniant_CA1Syl_CA2.html

Dilyniant CA1/CS_a_CA2 2003-17

Dilyniant CA1/CS_a_CA2 2003-17

Asesiadau’r cwricwlwm cenedlaethol

Data Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Ar 22 Tachwedd cyhoeddoedd Comisiynydd y Gymraeg Nodyn Briffio: Darpariaeth Gofal Plant ac Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyfrwng Cymraeg. Bydd hwn ymhlith y papurau y bydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfatrebu y Cynulliad yn derbyn i’w nodi ar 6 Rhagfyr.

Mae’r nodyn, ar ôl dweud bod ‘[y] darlun cenedlaethol a lleol o ofal plant cyfrwng Cymraeg yng Nghymru yn dameidiog, yn anghyson, ac yn gymhleth i’w ddehongli’ yn cyflwyno’r tabl isod:

Ffigur 2 o Nodyn Briffio Comisiynydd y Gymraeg

Ffigur 2 o Nodyn Briffio Comisiynydd y Gymraeg

Mae’r rhain yn deillio o’r ‘Datganiad Hunanasesu’r Gwasanaeth’ y mae pob darparwr yn ei gyflwyno i’r Arolygiaeth. Ymwelais â gwefan yr Arolygiaeth i geisio gweld y ffurflen ond methais â dod o hyd iddi. Methais hefyd â dod o hyd i unrhyw ystadegau am y ddarpariaeth Gymraeg. Mae’n debyg bod y ffurflen yn gofyn i ddarparwyr gwasanaeth defnyddio’r categorïau canlynol am eu darpariaeth:

a. Lleoliad cyfrwng Cymraeg

b. Lleoliad cyfrwng CYmraeg a Saesneg

c) Lleoliad cyfrwng Saesneg  gyda rhai elfennau dwyieithog

d) Lleoliad cyfrwng Saesneg

Mae’r Arolygiaeth yn rhyddhau peth o’r data sy ganddynt, i’w defnyddio dan y Drwydded Llywodraeth Agored. Rwyf wedi defnyddio hwnnw i greu’r map isod – ond nid yw’r data yn cynnwys dim am y ddarpariaeth Gymraeg. (Dylai’r Arolygiaeth ryddhau’r data yna.) Mae’r map yn dangos 1,898 lleoliad, sef pob ‘Crèche’, ‘Darpariaethau Chwarae Mynediad Agored’, ‘Gofal Dydd Llawn’, ‘Gofal Dydd Sesiynol’, ‘Gofal Dydd i Blant’, ‘Gofal y Tu Allan I’r Ysgol’ gan hepgor y 1,950 gwarchodwr plant sy wedi eu cofrestru.

Gellir gweld ystadegau am y rhain, a manylion y rhai sydd o bosibl yn cynnig darpariaeth Gymraeg, yma.

Cafodd safon data am y blynyddoedd cynnar ei grybwyll gan Aled Roberts yn ei adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn addysg a drafodwyd yma o’r blaen. Da gweld bod Hywel Iorwerth, awdur nodyn y Comisiynydd, yn trin yr un pwnc, e.e.

‘Yn anffodus, nid oes data cyflawn a dibynadwy am faint o’r plant hyn sydd mewn gofal plant, ac mewn gofal plant cyfrwng Cymraeg yn benodol’ (tud. 8);

ac wrth drafod integreiddio’r Cynnig 30 Awr â gweledigaeth y milwn o siaradwyr erbyn 2050 noda ymhlith y cwestiynau pwysig i’w gofyn:

‘Pa wybodaeth a data sydd ei angen er mwyn creu strategaeth effeithiol er mwyn cynyddu darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg.’ (tud. 15).

Rhoddir adran gyfan (3.3) i drafod ‘Casglu a recordio [sic] data’ sy’n dechrau gyda’r paragraff:

‘Er mwyn llunio strategaethau cenedlaethol a lleol effeithiol, ac er mwyn gwerthuso effaith a llwyddiant y strategaethau hyn yn y dyfodol, mae’n hanfodol cael data dilys a dibynadwy. Mae angen i Lywodraeth Cymru arwain y gwaith o ddiwygio’r ffyrdd o gasglu a rhannu data am ofal plant, er mwyn sicrhau bod cynlluniau a strategaethau lleol a chenedlaethol wedi’u llunio ar sail gwybodaeth y gellid ymddiried ynddi.’

Derbyniodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg ar y pryd, holl argymhellion adolygiad Aled Roberts, ar 10 Hydref 2017 mewn datganiad llafar i’r Cynulliad. Mae wir angen gweithredu i wella’r data.

Lliwio mapiau

Cafodd luniau o rai mapiau rhyngweithiol o’r wefan hon eu cynnwys mewn trydariadau gan @mappingcymru yn ddiweddar ac fe dynnon nhw lawer o sylw. Gweler, e.e. https://twitter.com/mappingcymru/status/922829005321064448, llun o’r map rhyngweithiol sy i’w weld yma: https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/mapiau-am-y-gymraeg-o-gyfrifiad-2011/canran-yn-siarad-cymraeg-or-rhai-a-anwyd-yng-nghymru/

Mae’n debyg mai un o’r rhesymau iddo gael ei ad-drydar gymaint oedd ei fod yn eitha lliwgar. Rwy’n teimlo tipyn yn euog gan nad oedd y lliwiau mewn gwirionedd yn adlewryrchu arfer gorau. Canrannau oedd yn cael eu mapio, a’r rheini’n amrywio o 3.9% – 99.7%, h.y. graddfa oedd yn cael ei mapio, a’r raddfa’n cynyddu o 3.9% neu’n gostwng o 99.7% (cewch ddewis pa ddehongliad sy’n apelio atoch). Mewn gwirionedd, does dim un ganran lle gellir dweud fod ardal lle ceir canran ychydig yn is, neu ychydig yn uwch, yn sylweddol wahanol. Y ffordd y dylid mapio y math yma o nodwedd feintiol yw drwy newid arlliw, e.e. o liw glas golau i liw glas goleuach neu dywyllach, yn hytrach na newid lliw, o las i felyn. Os cofiaf yn iawn, dewisais y lliwiau di-ofyn a gynigiodd Google pan luniais y map dan sylw. Mae mapiau lliwgar yn gweithio’n dda fel abwyd clicio, ond dylid cymryd mwy o ofal wrth lunio map a dweud y gwir. Mae’r map rhyngweithiol yma’n enghraifft o fap sy’n glynu’n nes at arfer gorau o ran lliwio: http://statiaith.com/cymraeg/demograffig/cyfrifiad/2011/KS204/map_KS204Cymraeg_canran_or_tu_allan_i_Gymru.html

Er gwybodaeth, mae’r canlynol yn amlinellu sut y dylid ystyried pa liwiau i’w defnyddio:

Using Color in Maps

Gan Visually.

Derbyniais drydariad hefyd yn tynnu fy sylw at y ffaith nad oedd lliwiau’r map yn addas i rai sy’n lliw ddall. Pan fyddaf yn siartio data gyda R, byddaf yn aml, ond dim pob tro rhaid i mi gyfaddef, yn dewis palet lliwau â’r lliw-ddall mewn cof, naill ai drwy ddefnyddio pecyn RColorBrewer (wedi ei seilio ar http://colorbrewer2.org) neu viridis. Gellir eu defnyddio hefyd i ddewis palet addas i fap.

Adolygiad brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg gan Aled Roberts

Dyma ychydig o sylwadau ar bwnc data eto.

Yn ei adroddiad mae Aled Roberts yn dweud:

“1.25 Yn y lle cyntaf, nodaf nad oes Deilliant yn bodoli ynghylch darpariaeth
cyn-ysgol. Credaf ei fod yn angenrheidiol cyflwyno deilliant sy’n
canolbwyntio ar dwf strategol mewn darpariaeth cyn-ysgol. Gan fod
Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno targedau cenedlaethol ar gyfer twf
yn y sector, mae’n rhaid cael deilliant fydd yn mesur a dadansoddi
cynlluniau’r awdurdodau lleol, Mudiad Meithrin ac eraill yn lleol.
Byddai’r twf hynny yn dylanwadu ar y targedau sydd eu hangen yn y
Deilliant 1 presennol.” (tud. 7)

Ymhellach ymlaen wrth drafod y blynyddoedd cynnar mae’n nodi:

“1.59 Mae cwestiynau yn codi ynghylch dilysrwydd llawer o’r data sydd yn
cael ei baratoi bydded hynny o ran niferoedd o fewn y sector cyn-ysgol
ac os yw rhai plant yn cael eu cyfrif mwy nag unwaith, ansawdd y data
sydd yn cael ei dderbyn o ran Asesiadau Digonolrwydd Gofal Plant a
hyd yn oed data PLASC ynghylch natur y ddarpariaeth ieithyddol mewn
ysgolion unigol.” (tud.12)

(Mae’r siart ar y tudalen newydd yma yn dangos cyfresi amser o’r niferoedd o gylchoedd meithirn a Ti a Fi ac fe nodir mai amcangyfrifon yn unig sy ar gyfer 2013 a 2014. Mewn trydariad yn ymateb i’r siart yna mae’r Mudiad Meithrin yn nodi un rheswm pam y gallai nifer y cylchoedd fod wedi gostwng yn ddiweddar.)

Cyfeiria Aled at ddata yn un o’i argymellion:

“9. Sicrhau natur a dilysrwydd data sy’n cael ei gyflwyno i Lywodraeth
Cymru. Dylai hyn arwain at adnabyddiaeth fuan ac effeithiol o unrhyw
batrymau yn y data sydd yn awgrymu pryderon mewn
prosiectau/rhaglenni yn ymwneud â’r iaith Gymraeg. ” (tud.17)

Mae hyn i gyd yn amserol oherwydd bod strategaeth Cymraeg 2050 y Llywodraeth yn dweud bod y Llywodraeth am weld “…cynnydd cyflym drwy ehangu darpariaeth y blynyddoedd cynnar yn y Gymraeg i 150 yn fwy o grwpiau meithrin dros y degawd nesaf…” (tud. 36). Mae Rhaglen Waith 2017-21 yn dweud y byddant yn “ceisio cefnogi’r gwaith o ehangu sector Cymraeg y blynyddoedd cynnar drwy greu 40 grŵp meithrin newydd erbyn 2021”. (tud.4)

Ond ble mae’r waelodlin? Dydy ystadegau’r Mudiad Meithrin ddim yn cynhwysfawr: mae’r ddarpariaeth yn ehangach na darpariaeth y Mudiad. Dylai’r Llywodraeth fod yn cyhoeddi ffigurau cynhwysfawr. (Ac a chyfeirio at argymhelliad 9 Aled, mae eisiau i’r data sy’n cael ei gyflwyno i’r Llywodraeth gael ei gyhoeddi fel data agored.)

Roedd gwella’r sefyllfa o ran data’r blynyddoedd cynnar yn un o Amcanion Strategol y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg. Ymhlith pethau eraill soniwyd y byddai disgwyl i “darparwyr neu eraill mewn partneriaeth â chyrff arweiniol” weithredu a’r “…rhai sy’n cynnig darpariaeth y blynyddoedd cynnar a gofal plant cyfrwng Cymraeg yn y sector nas cynhelir i gydweithio ag ALlau a LlCC i adnabod problemau a bylchau posibl yn y ddarpariaeth.” Ond hyd heddiw dydy’r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ddim yn cyhoeddi dim am ddarpariaeth Gymraeg hyd y gwelaf: http://cssiw.org.uk/terms-and-conditions/ourdata/?lang=cy

Does dim gwelliant wedi digwydd.

Mae’n rhaid ymdrin â’r broblem ddata os oes cynllunio call i fod.