Archifau Categori: Mapiau

Lliwio mapiau

Cafodd luniau o rai mapiau rhyngweithiol o’r wefan hon eu cynnwys mewn trydariadau gan @mappingcymru yn ddiweddar ac fe dynnon nhw lawer o sylw. Gweler, e.e. https://twitter.com/mappingcymru/status/922829005321064448, llun o’r map rhyngweithiol sy i’w weld yma: https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/mapiau-am-y-gymraeg-o-gyfrifiad-2011/canran-yn-siarad-cymraeg-or-rhai-a-anwyd-yng-nghymru/

Mae’n debyg mai un o’r rhesymau iddo gael ei ad-drydar gymaint oedd ei fod yn eitha lliwgar. Rwy’n teimlo tipyn yn euog gan nad oedd y lliwiau mewn gwirionedd yn adlewryrchu arfer gorau. Canrannau oedd yn cael eu mapio, a’r rheini’n amrywio o 3.9% – 99.7%, h.y. graddfa oedd yn cael ei mapio, a’r raddfa’n cynyddu o 3.9% neu’n gostwng o 99.7% (cewch ddewis pa ddehongliad sy’n apelio atoch). Mewn gwirionedd, does dim un ganran lle gellir dweud fod ardal lle ceir canran ychydig yn is, neu ychydig yn uwch, yn sylweddol wahanol. Y ffordd y dylid mapio y math yma o nodwedd feintiol yw drwy newid arlliw, e.e. o liw glas golau i liw glas goleuach neu dywyllach, yn hytrach na newid lliw, o las i felyn. Os cofiaf yn iawn, dewisais y lliwiau di-ofyn a gynigiodd Google pan luniais y map dan sylw. Mae mapiau lliwgar yn gweithio’n dda fel abwyd clicio, ond dylid cymryd mwy o ofal wrth lunio map a dweud y gwir. Mae’r map rhyngweithiol yma’n enghraifft o fap sy’n glynu’n nes at arfer gorau o ran lliwio: http://statiaith.com/cymraeg/demograffig/cyfrifiad/2011/KS204/map_KS204Cymraeg_canran_or_tu_allan_i_Gymru.html

Er gwybodaeth, mae’r canlynol yn amlinellu sut y dylid ystyried pa liwiau i’w defnyddio:

Using Color in Maps

Gan Visually.

Derbyniais drydariad hefyd yn tynnu fy sylw at y ffaith nad oedd lliwiau’r map yn addas i rai sy’n lliw ddall. Pan fyddaf yn siartio data gyda R, byddaf yn aml, ond dim pob tro rhaid i mi gyfaddef, yn dewis palet lliwau â’r lliw-ddall mewn cof, naill ai drwy ddefnyddio pecyn RColorBrewer (wedi ei seilio ar http://colorbrewer2.org) neu viridis. Gellir eu defnyddio hefyd i ddewis palet addas i fap.