Dadansoddi trosglwyddo 2011

Dylid trin mapiau canlyniadau crai’r cyfrifiad mewn ardaloedd bychain, fel wardiau, yn ofalus. Lle ceir niferoedd isel mewn ardal yn arbennig, rhaid cadw mewn cof mai rhoi ciplun y mae’r cyfrifiad o’r sefyllfa fel yr oedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Pe cynhelid y cyfrifiad ar ddiwrnod arall efallai y ceid darlun go wahanol. Er enghraifft, efallai nad oedd ond 3 o blant 3 oed mewn ardal ar ddiwrnod y cyfrifiad, a phob un ohonynt yn gallu siarad Cymraeg. Y diwrnod nesaf efallai y byddai un o’r plant hynny wedi cael ei benblwydd yn bedair, a phlentyn arall oedd yn ddwy oed (ac yn ddi-Gymraeg) wedi cael ei benblwydd yn dair oed. Byddai nifer y plant 3 oed wedi aros yr un fath, ond y ganran a oedd yn gallu siarad Cymraeg nawr yn 67% yn lle 100%. Un ffordd o gael mesur mwy dibynadwy yw edrych ar ardaloedd mwy. Ffordd arall yw ystyried y ganran oedd yn gallu siarad Cymraeg yn yr ardaloedd cyfagos, a defnyddio data yr ardaloedd hynny i amcangyfrif y sefyllfa debygol yn yr ardal dan sylw. Dyna yw hanfod yr hyn a elwir yn ‘llyfnu gofodol’.

Cyflwynwyd poster yng nghynhadledd y ‘British Society for Population Studies’ a gynhaliwyd yn Abertawe yn 2013 a oedd yn dangos canlyniad un ymgais ar lyfnu gofodol. Roedd hefyd yn ceisio modelu’r data i weld a oedd perthynas rhwng trosglwyddo â dosbarth economaidd-gymdeithasol y teulu. Dolen at y poster.