Mudo

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd 23.3% o’r boblogaeth oedd wedi eu geni yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg; 8.0% oedd y ganran gyfatebol o’r boblogaeth oedd wedi eu geni y tu allan i Gymru. (Ffynhonnell: tabl LC2206).

Mae’r siart isod yn dangos y niferoedd a fudo o fewn y Deyrnas Gyfunol, i Gymru ac allan o Gymru, a’r niferoedd o fudwyr o, ac i, dramor.

Mudo rhyngwladol a mewnol

Mudo rhyngwladol a mewnol

Mae’r siart nesaf yn dangos canlyniad y mewnfudo o dramor, sef sut mae’r nifer sy’n byw yng Nghymru ond sydd wedi eu geni y tu allan i’r DG wedi newid. Cynyddodd o 101,000 yn 2004 i 180,000 yn 2014, cynnydd o 78%. Dros yr un cyfnod, 4.6% oedd y cynnydd yn y boblogaeth gyfan. I roi y niferoedd mewn cyd-destun, amcangyfrifir mai 185,000 oedd poblogaeth Sir Gaerfyrddin yn 2014. Roedd gan 18 o awrdurdodau lleol Cymru boblogaeth lai.(Ffynhonnell: https://statscymru.cymru.gov.uk/v/2y9

Nifer anwyd y tu allan 2004-14

Nifer anwyd y tu allan 2004-14

Mae’r siart isod yn defnyddio graddfa log ar yr echelin-y fel y gellir cymharu canran y newid yn y boblogaeth breswyl â chanran y newid yn y niferoedd a oedd wedi eu geni y tu allan i’r Derynas Gyfunol.

Poblogaeth Cymru 2004-14

Poblogaeth Cymru 2004-14

Amcangyfrifon yw’r ffigurau am y boblogaeth a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Gyfunol, sy’n deillio o Arolwg Blynyddol y Boblogaeth. Dangosir cyfyngau hyder 95% o gwmpas yr amcangyfrif pwynt.
Ffynhonnell: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-indicators-suite/2014/rft-lami-august-2015.xls

Gweler adroddiad ar y rhain ar wefan BBC Cymru Fyw: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/34260651