% yn gallu siarad Cymraeg yn ôl grwpiau oed 2021 (mapiau Cymuned)

Mae map rhyngweithiol i 6 grŵp oedran isod yn ogystal â map i bawb oed 3 a throsodd. Gellir llusgo a/neu chwyddo’r map ac wrth hofran uwchben Cymuned dangosir nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg.

Mae’r gif canlynol yn dangos y 6 grŵp oedran

GIF:

Mapiau

Plant (3 i 15 oed)

16 i 24 oed

25 i 34 oed

35 i 49 oed

50 i 64 oed

65 oed a throsodd

Pawb 3 oed a throsodd

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2021, tabl RM161

Yn cynnwys data OS © Hawlfrant y Goron a hawl cronfa ddata 2023

Defnyddiwyd amcangyfrifon i lunio’r mapiau. Cyfrifwyd data’r Cymunedau drwy adio data’r ardaloedd cynnyrch (OAs) oedd â’u canolbwynt (wedi ei bwysoli gan boblogaeth) yn gorwedd o fewn ffiniau’r Cymuned. Nid oedd gan Gymunedau Bae Baglan na Gweunydd Margam boblogaeth.

Tablau dosbarthiad

Niferoedd

Canrannau

Siart