Tag Archif: Ysgolion

Categoreiddio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

Yn gynharach eleni cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar y pwnc hwn. Eglurodd eu dogfen ymgynghori eu bod wedi comisiynu

“panel arbenigol o arbenigwyr iaith Gymraeg ac addysg, dan arweiniad cyn Brif
Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Meirion Prys Jones, i adolygu’r categorïau presennol o
ysgolion yn ôl darpariaeth y Gymraeg ac i gyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru ar
gyfer gwella effeithlonrwydd a chysondeb categorïau iaith ysgolion”

a’u bod wedi derbyn adroddiad ganddynt ym mis Rhagfyr 2019.  Roedd yr adroddiad hwnnw yn ei dro yn egluro eu bod wedi

“comisiynu Yr Athro Colin Baker, sy’n arbenigwr rhyngwladol mewn dwyieithrwydd, addysg ddwyieithog ac mewn astudiaethau ystadegol, i graffu’n fanwl ar ddata PLASC* yng Nghymru. Y bwriad yn y fan hon, wrth ddadansoddi’r data, oedd gweld a oedd y data’n dangos gwahanol ddulliau y gellid eu hystyried o glystyru neu gategoreiddio ysgolion yng Nghymru a hynny ar sail y data cyfredol a gesglir.”

* PLASC = Pupil Level Annual School Census / CYBleD Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol lefel Disgybl

Er bod yr adroddiad yn cyflwyno peth o’r gwaith a wnaed doedd adroddiad Yr Athro Baker ei hun ddim wedi ei gyhoeddi. Gwnes Gais Rhyddid Gwybodaeth i’w gael ac fe ddaeth y wybodaeth i law yr wythnos hon. Gellir gweld y cais a’r ymateb drwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://www.whatdotheyknow.com/cy/request/adroddiad_a_data_a_ddefnyddiwyd