Siartiau awdurdodau lleol

Awdur

@statiaith

Cyhoeddwyd

24/12/2022

% dros 3 oed sy’n gallu siarad Cymraeg, 2011 a 2021

Mae pob un o’r siartiau canlynol wedi’u rhannu’n ddau, gyda chanrannu’r bobl o dan 20 oed ar y chwith a’r rhai 21 oed a throsodd ar y dde.

Sylwer

Mae graddfa’r echelin-y (yr un ar yr ochr chwith) yn amrywio o awdurdod i awdurdod ac mae graddfa siart y rhai 3 i 20 oed yn wahanol i raddfa’r rhai dros 20 oed. Yr un yw’r rheswm: mae canrannau’n amrywio’n fawr rhwng yr awdurdodau ac mae’r canrannau ymhlith y rhai ifanc yn uwch na chanrannau ymhlith y rhai hŷn.

Abertawe

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Caerdydd

Caerffili

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Ceredigion

Conwy

Gwynedd

Merthyr Tudful

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys

Rhondda Cynon Taf

Sir Benfro

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Sir y Fflint

Tor-faen

Wrecsam

Ynys Môn

Ffynhonnell

Cyfrifiadau 2011 a 2021: StatsCymru